Page 2 - SF-GIDS 5
P. 2

SF-GIDS No.5 - Mei 1973.
      Literair maandblad voor science-fiction,
      fantastiek,horror en aanverwante genres.
      Samengesteld en uitgpgeven door :
      EDDY C. BERTIN, Residentie Murillo,
      Dr.Van Bockxstaelestr.80,B-9002 Ledeberg,
      Belgium. tel.09/23.26.86.
      SF-GIDS(c)1973 by Eddy C.Bertin.De af­
      zonderlijke rechten van opgenomen arti­
      kels behoren aan de auteurs. SF-GIDS
      verschijnt maandelijks,uitgezonderd in
      juni en december., Het laatste jaarnummer
      zal een index bevatten.
      OPGELET! Prijs van dit nummer nog steeds
      15 BF(flor.1,10).De volgende tarieven
      gaan in met ons volgend nummer(no.6):
      Prijs: 20 BF(fl.1,50)per nummer.Jaarabon­
      nement(10 nos): 160 BF(fl.12).Halfjaar­
      lijkse abonnementen worden afgeschaft.
      De reden daartoe:zie de inleiding.
      Stort op postrekening 520 van de Generale
      Bankmaatschappij,9000 Gent,België, met
      vermelding "voor bankrekening Eddy BERTIN,
      abonn.SF-Gids,rek.no.290-0012982-05",
      ofwel mits internationaal postmaandaat op
      naam & adres van de uitgever.
      Abonnementen buiten België en Nederland:
      10 nos. voor 200 BF.
      -----------------------------------------
      Onze medewerkers in dit nummer:
      BRENDALL,Edith  : blz.7,10,17
      DE MEESTER,Luc  : blz.12
      DE RYCKE,André  : blz.14-17,19
      MERTELAER,Fred  : blz.10,19
      RAASVELD,Julien C: blz.9
      TERNY,Robert   : blz.6,22
      VAN TOORN,Kees  : blz.11
      VERHOEVEN,E.   : blz.18
      VISSER,Derk W.Jr.: blz.82

                  VOL.1, NO.5
   1   2   3   4   5   6   7