Page 11 - ER WAS EENS ...
P. 11

EN ONVERMIJDELIJK OOK IETS


                     OVER FANDOM       Was science fiction aan de basis dan zeker niet Amerikaans, toch werd het in onze
       landen – vooral dan na W.O. II – net als comics en kauwgom en rock ’n roll als een
       typisch Amerikaans product ingehaald. En niet alleen de teksten van de zogenaamde
       “golden age” sf. (Asimov, Bradbury, Clarke..), maar ook een aantal randverschijnse-
       len die zich in de U.S. rond het genre hadden ontwikkeld, en dat waren er, zoals de
       eenvoudige Europese science fiction lezer mettertijd ontdekte, nogal wat, en zelfs
       nogal wat eigenzinnige.

       Heel typisch voor science fiction is namelijk het bestaan van een begeesterd
       “fandom”, waaraan zowel schrijvers als uitgevers als lezers deel hadden en hebben
       en wat men met een in de zestiger jaren populaire term een vorm van sub- of contra-
       cultuur noemde.

       Uiteraard hebben allerlei fenomenen hun voorstanders, hun bewonderaars en zelfs
       hun “fans”. Een woord wat – het moet hier gezegd, maar daarom niet letterlijk geno-
       men – werd afgeleid van “fanatics”.

       Literatuur kenmerkt zich doorgaans niet door al te uitbundige evenementen en lite-
       raire congressen rekent men meestal ook niet tot de meest emotionele manifestaties.
       Specifieke genres als “historical novels”, “mystery” en andere hebben weliswaar een
       aanhang, websites, congressen en dergelijke meer, maar – zonder vergelijkbaar te
       zijn met de krijsende tienduizenden die Frank Sinatra of de Beatles op de been brach-
       ten - sprong science fiction ter zake toch iets meer uit de band.

       Zogenaamde “conventions” brachten al vroeg duizenden lezers bij elkaar voor, ja,
       lezingen en films en prijsuitreikingen en dergelijke, maar ook voor boek en magazine
       stands, met vaak peperdure “collector’s items”, voor veilingen van waardevolle wer-
       ken en curiosa, voor “fancy dress parades” waarbij men sf. personages imiteerde,
       voor allerlei quizzen en (toen nog lang niet digitale) games. Of nog voor zogenaamde
       “room parties” waarbij men met twintig of meer op iemands hotelkamertje ging pra-
       ten en drinken. Wat dus vaak niet zo best was voor bed en meubilair. Elke fan herin-
       nert zich wel een aantal krankzinnige toestanden.


       Belangrijkst was uiteraard een vaak verrassend persoonlijke ontmoeting met als ere-
       gast uitgenodigde schrijvers en bekende fans waarvan men hield en die zich, dat
       moet gezegd en dat ervoer ik persoonlijk tientallen keren, doorgaans heel benader-
       baar opstelden, diepgaande gesprekken niet schuwden en vlot handtekeningen en te-
       keningetjes ronddeelden.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16