Page 7 - ER WAS EENS ...
P. 7

IETS OVER SCIENCE FICTION


       EN OVER BETERE SCIENCE FICTION

       De naam “science fiction” dateert van de jaren twintig van de twintigste eeuw, maar
       het genre op zich was toen zeker niet nieuw. Voordien sprak men in Angelsaksische
       landen ondermeer van “scientific romance” en elders van “voyages extraordinaires”
       en andere.

       Het was de van afkomst Luxemburgse maar naar de V.S. uitgeweken tijdschriften
       uitgever Hugo Gernsback – die zijn technische publicaties met verhalen verlevendig-
       de en gelet op het succes daarvan in 1926 ook een alleen nog aan sf. verhalen gewijd
       tijdschrift uitbracht - die het woord “scientifiction” voor het eerst gebruikte, zonder
       er echter een uitgebreide definitie van te bieden.

       Om de inhoud van zijn nieuwe “Amazing Stories” te omschrijven, verwees hij ge-
       woon naar het type verhaal “dat men kende van auteurs als Jules Verne, Edgar Allen
       Poe en Herbert Wells : a charming romance intermingled with scientific fact and
       prophetic vision”.

       Ook in heel wat nog oudere Europese teksten vond men echter al “romances” met
       wetenschappelijke elementen en prognoses - “proto science fiction” zoals men later
       zei - maar met oudere Europese literatuur was Gernsback’s lezerspubliek toen dus
       niet zo vertrouwd.

       Wie zich voor proto science fiction interesseert kan ik (terloops en bij wijze van in-
       leiding) verwijzen naar Raymond Trousson’s “Voyages aux Pays de Nulle Part”, naar
       Pierre Versins’ “Outrepart” en heel wat andere bundels oudere teksten. Of naar die
       teksten zelf, die echt niet meer zo moeilijk meer te googlen zijn.

       Er werden van science fiction in de loop van de jaren vele definities gegeven, die
       zich eerst toespitsten op begrippen als wetenschap en techniek, op anticipatie en ex-
       trapolatie, maar mettertijd geleidelijk breder werden. Tenslotte werd zelfs voorge-
       steld “science fiction” te vervangen door “speculative fiction”.

       Een van de eerste definities was die van James Osler Bailey in “Pilgrims through
       Space and Time” (1947) : “A piece of scientific fiction is a narrative of an imaginary
       invention or discovery in the natural sciences and consequent adventures and
       experiences (..) It must be a scientific discovery – something that the author at least
       rationalizes as possible to science.”

       Andere definities vindt men in intussen klassieke studiewerken van Donald Woll-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12